Podmínky použití

Aktualizováno: 14. Února, 2024

Úvod

Tyto podmínky a ustanovení upravují vaše užívání této webové stránky; použitím této webové stránky souhlasíte s těmito podmínkami a ustanoveními ve plném rozsahu. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami a ustanoveními nebo s jakoukoliv jejich částí, nesmíte používat tuto webovou stránku.

Pro používání této webové stránky musíte být minimálně ve věku 12 let. Používáním této webové stránky a souhlasem s těmito podmínkami a ustanoveními potvrzujete, že jste minimálně ve věku 12 let.

Tato webová stránka používá soubory cookies. Používáním této webové stránky a souhlasem s těmito podmínkami a ustanoveními souhlasíte s používáním souborů cookies podle zásad ochrany osobních údajů a zásad používání cookies Nearber.

Licence k použití webové stránky

Pokud není uvedeno jinak, Nearber a/nebo jeho licencianti vlastní duševní vlastnictví na webové stránce a materiálu na webové stránce. S výjimkou licence uvedené níže jsou všechna tato práva duševního vlastnictví vyhrazena.

Můžete zobrazovat, stahovat pouze pro účely ukládání do mezipaměti a tisknout stránky z webové stránky pro vlastní osobní použití, s ohledem na omezení uvedená níže a jinde v těchto podmínkách a ustanoveních.

Nesmíte:

 • publikovat materiál z této webové stránky (včetně republikace na jiné webové stránce);
 • prodávat, pronajímat nebo podřizovat materiál z webové stránky;
 • reprodukovat, duplikovat, kopírovat nebo jinak využívat materiál na této webové stránce pro komerční účely;

Přijatelné používání

Nesmíte používat tuto webovou stránku způsobem, který způsobuje, nebo může způsobit, poškození webové stránky nebo omezení dostupnosti nebo přístupnosti webové stránky; nebo jakýmkoli způsobem, který je nezákonný, nelegální, podvodný nebo škodlivý, nebo v souvislosti s jakýmkoli nezákonným, nelegálním, podvodným nebo škodlivým účelem nebo činností.

Nesmíte používat tuto webovou stránku k kopírování, ukládání, hostování, přenášení, odesílání, používání, publikování nebo distribuci žádného materiálu, který obsahuje (nebo je propojen s) škodlivým počítačovým softwarem, jako jsou spyware, počítačové viry, Trojské koně, červi, keylogger nebo jiný škodlivý počítačový software.

Nesmíte provádět žádné systematické nebo automatizované aktivity sběru dat (včetně bez omezení scrapingu, dolování dat, extrakce dat a sklízení dat) na nebo ve vztahu k této webové stránce bez výslovného písemného souhlasu Nearber.

Nesmíte používat tuto webovou stránku k odesílání nevyžádaných komerčních komunikací.

Omezený přístup

Přístup k určitým částem této webové stránky je omezen. Nearber si vyhrazuje právo omezit přístup k určitým částem této webové stránky nebo dokonce k celé této webové stránce, podle svého uvážení Nearber.

Pokud vám Nearber poskytne uživatelské jméno a heslo k umožnění přístupu k omezeným částem této webové stránky nebo jinému obsahu nebo službám, musíte zajistit, aby uživatelské jméno a heslo byly uchovávány jako důvěrné.

Nearber může zrušit vaše uživatelské jméno a heslo na základě výhradního uvážení Nearber bez upozornění nebo vysvětlení.

Obsah uživatele

V těchto podmínkách a ustanoveních se pojmem „váš uživatelský obsah“ rozumí materiál (včetně, ale neomezeně, text, obrázky, zvukový materiál, video materiál a audiovizuální materiál), který předložíte na tuto webovou stránku, bez ohledu na účel.

Udělujete Nearberu celosvětovou, neodvolatelnou, neexkluzivní, bezplatnou licenci k použití, reprodukci, přizpůsobení, publikování, překladu a distribuci vašeho uživatelského obsahu v jakýchkoli existujících nebo budoucích médiích. Také udělujete Nearberu právo na sublicenci těchto práv a právo na podání žaloby pro porušení těchto práv.

Váš uživatelský obsah nesmí být nezákonný nebo protiprávní, nesmí porušovat práva třetí strany a nesmí být schopen vést k právním krokům, ať už proti vám nebo proti Nearberu nebo třetí straně (v každém případě podle jakéhokoli platného práva).

Nesmíte předkládat na webovou stránku žádný uživatelský obsah, který je nebo byl předmětem jakýchkoli hrozeb nebo skutečných právních řízení nebo jiné podobné stížnosti.

Nearber si vyhrazuje právo upravovat nebo odstraňovat jakýkoli materiál předložený na tuto webovou stránku, nebo uložený na serverech Nearber, nebo hostovaný nebo publikovaný na této webové stránce.

Navzdory právům Nearberu podle těchto podmínek a ustanovení vztahujících se k obsahu uživatelů Nearber neručí za sledování podání takového obsahu na této webové stránce nebo publikaci takového obsahu na této webové stránce.

Žádné záruky

Tato webová stránka je poskytována „jak je“ bez jakýchkoli prohlášení nebo záruk, výslovných nebo implicitních. Nearber nedává žádná prohlášení nebo záruky ohledně této webové stránky nebo informací a materiálů poskytovaných na této webové stránce.

Bez ohledu na obecnost výše uvedeného odstavce Nearber neručí za to, že:

 • tato webová stránka bude neustále dostupná nebo vůbec dostupná; nebo
 • informace na této webové stránce jsou úplné, pravdivé, přesné nebo neklamné.

Nic na této webové stránce neznamená, ani nemá být chápáno, jako rada jakéhokoli druhu. Pokud potřebujete radu v souvislosti s jakýmkoli právním, finančním nebo lékařským problémem, měli byste se poradit s příslušným profesionálem.

Omezení odpovědnosti

Nearber nebudou vůči vám (ať už podle práva smlouvy, práva deliktu nebo jinak) v souvislosti s obsahem, použitím nebo jiným spojením s touto webovou stránkou:

 • v rozsahu, v jakém je webová stránka poskytována zdarma, za jakoukoli přímou ztrátu;
 • za jakoukoli nepřímou, speciální nebo následnou ztrátu; nebo
 • za jakékoliv obchodní ztráty, ztrátu příjmů, zisky nebo předpokládané úspory, ztrátu smluv nebo obchodních vztahů, ztrátu pověsti nebo dobrého jména nebo ztrátu nebo poškození informací nebo dat.

Tato omezení odpovědnosti platí i v případě, že Nearber byl výslovně informován o možné ztrátě.

Výjimky

Nic v této prohlášení o odpovědnosti webové stránky nevyloučí nebo neomezuje jakoukoli záruku předpokládanou zákonem, která by byla protiprávní vyloučit nebo omezit; a nic v této prohlášení o odpovědnosti webové stránky nevyloučí nebo neomezuje odpovědnost Nearberu v souvislosti s jakoukoli:

 • smrtí nebo osobním zraněním způsobeným nedbalostí Nearberu;
 • podvodem nebo podvodným zastoupením ze strany Nearberu; nebo
 • zásadou, která by byla nezákonná nebo protiprávní pro Nearber vyloučit nebo omezit, nebo se pokusit nebo tvrdit, že vyloučí nebo omezí svou odpovědnost.

Oprávněnost

Použitím této webové stránky souhlasíte s tím, že vyloučení a omezení odpovědnosti stanovená v tomto prohlášení o odpovědnosti webové stránky jsou rozumná.

Pokud si myslíte, že nejsou rozumná, nesmíte používat tuto webovou stránku.

Další strany

Souhlasíte s tím, že Nearber má jako subjekt s omezenou odpovědností zájem na omezení osobní odpovědnosti svých členů a zaměstnanců. Souhlasíte s tím, že nebudete osobně uplatňovat žádné nároky proti členům nebo zaměstnancům Nearberu v souvislosti s jakýmikoli ztrátami, které utrpíte v souvislosti s webovou stránkou.

Bez újmy na výše uvedeném odstavci souhlasíte s tím, že omezení záruk a odpovědnosti uvedená v tomto prohlášení o odpovědnosti webové stránky budou chránit členy Nearberu, zaměstnance, agenty, dceřiné společnosti, nástupce, právní nástupci a subdodavatele stejně jako Nearber.

Nevymahatelná ustanovení

Pokud se ukáže, že některé ustanovení tohoto prohlášení o odpovědnosti webové stránky je nevymahatelné nebo se ukáže, že je v souladu se zákonem, to neovlivní vymahatelnost ostatních ustanovení tohoto prohlášení o odpovědnosti webové stránky.

Indemnita

Tímto se zavazujete k tomu, že Nearberu poskytnete odškodnění a zavazujete se Nearbera odškodnit za jakékoli ztráty, škody, náklady, odpovědnosti a výdaje (včetně, ale neomezujíce se na právní náklady a částky uhrazené Nearberovi třetí straně v rámci usmíření nároku nebo sporu na radu právních zástupců Nearbera), které utrpíte nebo které na vás budou vznikat v důsledku porušení jakéhokoli ustanovení těchto podmínek a ustanovení nebo v důsledku jakékoli nároku, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto podmínek a ustanovení.

Porušení těchto podmínek a ustanovení

Bez újmy na ostatních právech Nearberu podle těchto podmínek a ustanovení, pokud porušíte tyto podmínky a ustanovení jakýmkoli způsobem, Nearber může podniknout takové opatření, jaké považuje Nearber za vhodné k řešení porušení, včetně pozastavení vašeho přístupu k webové stránce, zakázání vám přístupu na webovou stránku, blokování počítačů s vaší IP adresou v přístupu na webovou stránku, kontaktování vašeho poskytovatele internetových služeb s žádostí, aby blokoval váš přístup na webovou stránku, a/nebo podání žaloby proti vám.

Variace

Nearber si může čas od času upravit tyto podmínky a ustanovení. Upravené podmínky a ustanovení se budou vztahovat na použití této webové stránky od data publikace upravených podmínek a ustanovení na této webové stránce. Pravidelně kontrolujte tuto stránku, abyste se ujistili, že jste obeznámeni s aktuální verzí.

Přiřazení

Nearber může převést, subdodavat nebo jinak nakládat s právy a/nebo povinnostmi Nearberu podle těchto podmínek a ustanovení bez toho, aby vás informoval nebo získal váš souhlas.

Nemůžete přenést, subdodávat nebo jinak nakládat s vašimi právy a/nebo povinnostmi podle těchto podmínek a ustanovení.

Způsobilost

Pokud ustanovení těchto podmínek a ustanovení určí jakýkoli soud nebo jiný příslušný orgán za nezákonné a/nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení zůstanou v platnosti. Pokud by jakékoli nezákonné a/nebo nevymahatelné ustanovení bylo zákonné nebo vymahatelné, pokud by byla část z něj odstraněna, tato část bude považována za odstraněnou, a zbytek ustanovení zůstane v platnosti.

Celá dohoda

Tato podmínka a ustanovení představují celou dohodu mezi vámi a Nearberem v souvislosti s vaším používáním této webové stránky a nahrazují všechny předchozí dohody ohledně vašeho používání této webové stránky.

You can contact FOLLOW LTD by email to info@nearber.com.